Skip to main content

 

Podział geodezyjny nieruchomości ma na celu wyodrębnienie, w ramach jednej nieruchomości większej ilości działek gruntu, bez zmiany podmiotu prawa własności. Działki te mogą stać się przedmiotami obrotu na rynku nieruchomości (będzie możliwa ich sprzedaż lub darowizna).

Podział nieruchomości może przebiegać w procesie administracyjnym (zgoda wszystkich stron) lub w procesie sądowym gdy zgoda taka nie jest możliwa.

Podziału administracyjny nieruchomości wygląda następująco:

  • Zlecenie geodecie uprawnionemu opracowania wstępnego projektu podziału nieruchomości
  • Geodeta porównuje mapę z terenem i ewentualnie wykonuje pomiar jeżeli zachodzi taka konieczność
  • Geodeta przygotowuje wstępny projekt podziału i składa go do Gminy w celu zaopiniowania
  • Wydanie postanowienie dot. wstępnego projektu przez właściwy organ (Wójt, Burmistrz, Prezydent lub właściwy Sąd)
  • Geodeta przeprowadza czynności przyjęcia granicy nieruchomości do podziału (w razie konieczności wzywani są sąsiedzi)
  • Geodeta wykonuje mapę prawną z projektem podziału nieruchomości, przygotowuje operat i składa operat do ośrodka geodezyjnego
  • Po zatwierdzeniu operatu przez ośrodek i przyjęciu do zasobu Państwowego wydawane są uwierzytelnione mapy z projektem podziału
  • Składany jest wniosek o zatwierdzenie podziału i  wydawana jest decyzja przez właściwy organ (Wójt, Burmistrz, Prezydent lub właściwy Sąd)