Skip to main content

 

Inwentaryzacja powykonawcza lub geodezyjny pomiar powykonawczy – zespół czynności technicznych (pomiarowych, obliczeniowych, kartograficznych) w geodezji, w wyniku których powstają dokumenty i bazy danych dotyczące usytuowania poziomego i pionowego obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych, pozwalający na określenie współrzędnych XY oraz rzędnych wysokości dla niektórych obiektów mierzonych obiektów.

Pomiary geodezyjne przeprowadza się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

Poszczególne etapy inwentaryzacji przedstawiają się następująco:

  • Zlecenie geodecie wykonania Inwentaryzacji
  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej do właściwego Ośrodka przez geodetę
  • Porównanie mapy z terenem i pomiar przez geodetę obiektów podlegających inwentaryzacji
  • Sporządzenie aktualizacji mapy i sporządzenie protokołu technicznego do Ośrodka przez geodetę
  • Zgłoszenie zaewidencjonowania wyników pracy do zasobu państwowego
  • Uwierzytelnienie przez Ośrodek mapy poinwentaryzacyjnej