Skip to main content

 

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie aktualnej mapy zasadniczej na którym geodeta na podstawie pomiaru nanosi aktualny stan zagospodarowania. Na treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), składają się:

  • opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody
  • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy

Mapa jest niezbędna do przygotowania planu zagospodarowania terenu załącznika niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę.

Sporządzenie mapy projektu
 wygląda następująco:

  • Zlecenie geodecie sporządzenia mapy do projektu
  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej do właściwego Ośrodka przez geodetę
  • Porównanie mapy z terenem i pomiar przez geodetę brakującego na mapie zagospodarowania terenu
  • Sporządzenie aktualizacji mapy i sporządzenie protokołu technicznego do Ośrodka przez geodetę
  • Zgłoszenie zaewidencjonowania wyników pracy do zasobu państwowego
  • Uwierzytelnienie przez Ośrodek mapy do projektu